Xæ phxạcc̄h ri ya frī s̄ảh̄rạb bạnthụk læa rwm widīxo doy mị̀ mī xeffekt̒ kl̂xng

Xæ phxạcc̄h ri ya frī s̄ảh̄rạb bạnthụk læa rwm widīxo doy mị̀ mī xeffekt̒ kl̂xng

Google Research dị̂ phạtʹhnā xæpphlikhechạn xạcc̄hriya thī̀ ch̀wy h̄ı̂ p̄hū̂ chı̂ s̄āmārt̄h bạnthụk widīxo s̄ận «dị̂ doy mị̀mī xithṭhiphl cāk kl̂xng k̄hxng thorṣ̄ạphth̒Xæ phnī̂ yạng mī khuṇs̄mbạti kār rạks̄ʹā s̄et̄hīyrp̣hāph læa kār rende xr̒ pheụ̄̀x h̄līk leī̀yng xeffekt̒ kl̂xng thī̀ mị̀ dị̂ tậngcıDāwn̒h̄old bı s̄mạkhr khlik thī̀ lingkh̒ d̂ān l̀āng

Xæ phnī̂ chı̂dị̂ kạb xupkrṇ̒ iPhone læa Android

Dāwn̒h̄old xæpphlikhechạn bn xupkrṇ̒ iPhone khlik thī̀ nī̀.. Dāwn̒h̄old xæpphlikhechạn bn xupkrṇ̒ Android khlik thī̀ nī̀

upaso chkviani aplikatsia romelits tavis momkhmareblebs sashualebas adzlevs gadaadgildnen evropis kalakebs shoris 10 evroze nakleb pasad

Facebook Comments Box

.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.